Algemene voorwaarden van #die.Digitalfabrik GmbH

Opmerking vooraf

De volgende Algemene Voorwaarden (AV) regelen de contractuele relatie tussen de klant (hierna te noemen “Klant”) en #die.Digitalfabrik GmbH, Berghofer Straße 219, 44269 Dortmund (hierna te noemen “#die.Digitalfabrik”).

1. Dienstverlening

1.1 #die.Digitalfabrik verleent omvangrijke diensten op het gebied van programmering en optimalisatie van websites, ook in uitgebreide zin, programmering en exploitatie van digitale verkoopkanalen voor diensten en goederen, ook in uitgebreide zin, zoekmachineoptimalisatie en zoekmachinereclame, geoptimaliseerd gebruik van Google Ads, evenals social media en online marketing in algemene en uitgebreide zin.

1.2 #die.Digitalfabrik zal de haar opgedragen werkzaamheden naar beste weten en overtuiging uitvoeren op grond van de respectieve stand van de techniek. #die.Digitalfabrik garandeert de klant geen stijging van de omzetcijfers in het respectieve beheerde digitale verkoopkanaal, noch rechtstreeks, noch via online marketing.

1.3 #die.Digitalfabrik zal de nodige aanpassingen en optimalisatie van de website van de klant uitvoeren. Daartoe heeft #die.Digitalfabrik ook het recht de geprogrammeerde brontekst van de website te bewerken en/of de vormgeving ervan te veranderen door het plaatsen van links en/of beeld- en/of geluidsmateriaal, of om namens en voor rekening van de klant keyword-suggesties te verrichten. #die.Digitalfabrik is gerechtigd elk bestaand klantenaccount in verband met de online marketing van de klant te beheren, ook in uitgebreide zin, in naam van en voor rekening van de klant.

1.4 #die.Digitalfabrik geeft de klant ook advies over de inhoud en het technisch ontwerp van de website en andere online marketing kanalen.

1.5 #die.Digitalfabrik heeft het recht derden te vertrouwen met de vervulling van individuele of alle contractuele verplichtingen.

2. Offerte en totstandkoming van het contract

2.1 Alle offertes van #die.Digitalfabrik zijn vrijblijvend en niet-bindend.

2.2 Leveringen, diensten en offertes door #die.Digitalfabrik worden uitsluitend op basis van deze Algemene Voorwaarden gedaan. Eventuele algemene voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing.

2.3 Het contract tussen de partijen komt pas tot stand als de klant de door #die.Digitalfabrik verzonden opdrachtbevestiging of offerte ondertekent en aan ons retourneert. Bijkomstige afspraken moeten schriftelijk worden vastgelegd.

2.4 #die.Digitalfabrik heeft het recht individuele opdrachten van de klant in het kader van een bestaande contractuele relatie te weigeren, in het bijzonder als de opdracht naar het oordeel van #die.Digitalfabrik een racistische, discriminerende, geweldsverheerlijkende of seksistische inhoud bevat of als de uitvoering van de opdracht door #die.Digitalfabrik in strijd zou zijn met de morele, religieuze of levensbeschouwelijke waarden van derden.

3. Functionaliteit en kennisgeving van gebreken

3.1 #die.Digitalfabrik garandeert niet dat diensten van derden, in het bijzonder netwerken of serverdiensten, altijd zonder stoornissen en vrij van fouten geleverd zullen worden of dat ze voldoende beschikbaar zijn.

3.2 De klant is verplicht #die.Digitalfabrik onmiddellijk per e-mail op de hoogte te brengen van eventuele storingen die zich voordoen, met vermelding van de informatie die bruikbaar is voor opheldering.

4. Garantie

4.1 Gebreken in de zin van deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend reproduceerbare fouten en/of storingen die veroorzaakt worden door foutieve diensten die door #die.Digitalfabrik geleverd worden of waarvoor #die.Digitalfabrik verantwoordelijk is. Dit omvat dus niet de aantasting van de functionaliteit door hardwarefouten, omgevingsfactoren, onjuiste bediening, ontoelaatbare of schadelijke gegevens zoals computervirussen en dergelijke. Ook overschrijding van het eventueel overeengekomen budget voor kosten wegens ingebouwde reclame / advertenties in de uitgebreide zin van online marketing wordt niet beschouwd als een gebrek in de zin van het contract.

4.2 #die.Digitalfabrik heeft het recht om gebrekkige diensten te verhelpen of te verbeteren. Deze verbetering kan tot stand komen door de resultaten herhaaldelijk te bekijken en te analyseren, of door de online marketing strategie te herzien.

4.3 Voor zover het verhelpen van gebreken driemaal mislukt binnen een passende, schriftelijk vastgelegde termijn, heeft de klant het recht zich uit de overeenkomst terug te trekken.

5. Prijzen, betalingen, vervaldatum, terughoudendheid

5.1 De klant betaalt aan #die.Digitalfabrik de prijs die in de betreffende offerte vermeld staat. Deze prijs moet worden opgevat als een nettoprijs, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.

5.2 Facturering vindt in het algemeen plaats bij het verlenen van de dienst, de factureerbare gedeeltelijke dienst of eventuele overeengekomen termijnen. De betaling van de factuur dient te geschieden binnen 7 dagen na de factuurdatum en zonder enige inhouding, tenzij de partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.

5.3 Eventuele kosten die derden maken in verband met de levering van de contractueel overeengekomen diensten komen voor rekening van de klant, #die.Digitalfabrik zal deze vooraf met de klant overeenkomen.

5.4 De klant heeft geen recht van terughouding wegens het niet of niet juist uitreiken van facturen. § 286 par. 3 BW blijft onaangetast.

6. Contractduur, beëindiging

6.1 De overeenkomst loopt gedurende de in de offerte of opdrachtbevestiging vermelde periode, tenzij de partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.

Contractuele overeenkomsten voor onbepaalde tijd kunnen altijd door elk van beide partijen worden opgezegd met een opzegtermijn van twaalf weken voor het einde van het kwartaal. Dit doet echter geen afbreuk aan het recht op buitengewone opzegging met onmiddellijke ingang om een dringende reden. Elke opzegging moet schriftelijk plaatsvinden.

6.2 Een belangrijke reden bestaat in het bijzonder voor #die.Digitalfabrik, als de klant herhaaldelijk en ondanks kennisgeving door #die.Digitalfabrik zijn volgens deze algemene voorwaarden bestaande verplichtingen schendt, in het bijzonder als een derde partij de aanspraken volgens #die.Digitalfabrik geldend maakt. het volgende artikel 7 van deze Algemene Voorwaarden.

7. Rechten van derden en vrijwaring

7.1 #die.Digitalfabrik is niet aansprakelijk voor de inhoud die namens klanten wordt gepubliceerd, ook niet in uitgebreide zin, of de website, in het bijzonder als die inbreuk maakt op de rechten van derden. Er wordt op gewezen dat alleen de klant er verantwoordelijk voor is dat de rechten van derden door de gepubliceerde inhoud niet worden geschonden. In het bijzonder bij gebruik van diensten van derden in verband met marketing en/of commerciële e-mail en/of SMS, dient de Klant zich ervan te vergewissen dat hij de uitdrukkelijke en nog steeds geldige toestemming van de betrokken ontvanger of de wettelijke toestemming heeft om reclame of commerciële communicatie te verzenden of te ontvangen. #die.Digitalfabrik is daarom niet aansprakelijk voor inbreuken op industriële eigendomsrechten en/of auteursrechten of vorderingen van derden tegen de klant op grond van het mededingingsrecht.

7.2 Indien en voor zover een derde vorderingen tegen #die.Digitalfabrik indient met betrekking tot de door de klant verstrekte informatie of de voornoemde rechten, zal de klant #die.Digitalfabrik op eerste verzoek vrijwaren tegen alle vorderingen, inclusief de gerechtelijke verdedigingskosten die redelijkerwijs te verwachten zijn. Verdere aanspraken op schadevergoeding door #die.Digitalfabrik blijven hierdoor onaangetast.

8. Gebruiksrechten van het auteursrecht

#Die.Digitalfabrik heeft recht op alle auteursrechtelijke gebruiksrechten en naburige rechten op de door haar in het kader van de vervulling van haar contractuele verplichtingen opgemaakte internetpagina’s en inhoud, voor zover de partijen niet uitdrukkelijk anders bepalen.

9. Participatie

9.1 De klant zal #die.Digitalfabrik alle informatie verstrekken die nodig is en/of gevraagd wordt voor de uitvoering van het contract.

9.2 Als de klant deze verplichtingen niet nakomt, is #die.Digitalfabrik gevrijwaard van zijn verplichting tot nakoming.

9.3 Bovendien verbindt de klant zich ertoe #die.Digitalfabrik onmiddellijk op de hoogte te brengen van eventuele wijzigingen in de status van het bedrijf die van belang kunnen zijn voor de huidige contractuele relatie.

10. Aansprakelijkheid

10.1 #die.Digitalfabrik is aansprakelijk
– onbeperkt aansprakelijk voor schade aan leven, lichaam en gezondheid, die berust op een nalatige of opzettelijke plichtsverzaking.
– voor schadevergoeding op grond van opzettelijke of grove nalatige contractbreuk, en op grond van bedrieglijk opzet. De aansprakelijkheid voor schade is beperkt tot de te voorziene, typisch optredende schade, tenzij #die.Digitalfabrik opzettelijk heeft gehandeld. In geval van lichte nalatigheid is #die.Digitalfabrik alleen aansprakelijk voor materiële schade en financieel verlies in geval van schending van essentiële contractuele verplichtingen.
– voor schade veroorzaakt door eenvoudige nalatigheid, voor zover deze nalatigheid betrekking heeft op de schending van wezenlijke contractuele verplichtingen of een hoofdverplichting. Maar #die.Digitalfabrik is in deze gevallen alleen aansprakelijk voor zover de schade typisch met het contract samenhangt en te voorzien is.

10.2 Elke verdere aansprakelijkheid van #die.Digitalfabrik is uitgesloten, ongeacht de juridische aard van de ingestelde vordering. Dit geldt in het bijzonder ook voor vorderingen uit onrechtmatige daad, vorderingen tot vergoeding van vergeefse uitgaven in plaats van nakoming en vorderingen op grond van een vertraging in de nakoming of onmogelijkheid door overmacht. Voor zover de aansprakelijkheid van #die.Digitalfabrik uitgesloten of beperkt is, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van werknemers, vertegenwoordigers en plaatsvervangers van #die.Digitalfabrik.

10.3 Aansprakelijkheid van #die.Digitalfabrik is ook uitgesloten als #die.Digitalfabrik de contractuele verplichting niet kan nakomen als gevolg van ondeugdelijke prestaties van een leverancier of dienstverlener.

11. Gegevensbescherming

De klant stemt ermee in dat, in het kader van de vervulling van de contractuele verplichtingen tegenover #die.Digitalfabrik, gegevens over zijn persoon kunnen worden opgeslagen, gewijzigd en/of gewist en, indien nodig of vereist, ook aan derden kunnen worden doorgegeven.

12. Geheimhouding van vertrouwelijke informatie

12.1 De partijen verbinden zich ertoe alle vertrouwelijke informatie die zij in verband met de contractuele samenwerking verkrijgen, strikt geheim te houden en deze niet buiten het kader van de vervulling van hun contractuele verplichtingen te gebruiken of te exploiteren, noch aan derden bekend te maken zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

12.2 Voor de toepassing van deze algemene voorwaarden wordt onder vertrouwelijke informatie verstaan alle meegedeelde informatie, alsmede gegevens, documenten en overhandigde materialen die direct of indirect in het kader van de overeenkomst worden verstrekt en als vertrouwelijk worden aangemerkt.

12.3 De contractanten verstrekken slechts informatie aan hun personeel en medewerkers voor zover dat nodig is voor de uitvoering van de werkzaamheden en zien erop toe dat de personen die noodzakelijkerwijs worden geïnformeerd, eveneens verplicht zijn tot geheimhouding in overeenstemming met de bepalingen van deze AV.

13. Overeenkomst om niet over te dragen

De overdracht van vorderingen van de klant aan een derde is alleen toegestaan met voorafgaande schriftelijke toestemming van #die.Digitalfabrik.

14. Verrekening

Verrekening met vorderingen van #die.Digitalfabrik is alleen toegestaan bij onbetwiste of rechtsgeldig vastgestelde vorderingen.

15. Slotbepalingen

15.1 Wijzigingen van en aanvullingen op dit contract dienen uitsluitend schriftelijk te geschieden. Er zijn geen nevenafspraken.

15.2 #die.Digitalfabrik behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden op elk moment zonder opgaaf van redenen te wijzigen, tenzij de wijziging voor de klant onredelijk is. #die.Digitalfabrik zal de klant tijdig op de hoogte brengen van wijzigingen in de algemene voorwaarden. Als de klant niet binnen twee weken na de kennisgeving bezwaar maakt tegen de geldigheid van de nieuwe algemene voorwaarden, worden de wijzigingen geacht door de klant te zijn aanvaard.

15.3 De plaats van uitvoering is de vestigingsplaats van #die.Digitalfabrik.

15.4 De exclusieve plaats van bevoegdheid is de officiële vestigingsplaats van #die.Digitalfabrik.

15.5 Het Duitse recht is van toepassing met uitsluiting van het internationale privaatrecht en het in het Duitse recht opgenomen VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG).